Všeobecné smluvní podmínky

Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy

1. Platnost smlouvy

Smlouva je platná, pokud cestovní kancelář i zákazník ji stvrdí svými podpisy a zákazník zaplatí zálohu na zájezd, zpravidla ve výši 50% z ceny zájezdu. Smlouva je rovněž platná, pokud zákazník zašle přihlášku – cestovní smlouvu elektronickou cestou a zaplatí zálohu na zájezd.

2. Podmínky pro uskutečnění zájezdu

Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena ve smlouvě o zájezdu nebo katalogu. Cestovní kancelář (dále jen CK) je povinna zákazníka informovat písemně o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu klientů nejpozději 20 dní před datem odjezdu. CK může s ohledem na charakter zájezdu uvádět v katalogu nebo smlouvě zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat pro účast na konkrétním zájezdu. Zákazník může oznámit, že se místo něho zúčastní jiná osoba, která splňuje stejné podmínky jako zákazník. Tuto změnu lze provést do 5-ti dnů před realizací zájezdu, CK je oprávněna za tuto změnu účtovat poplatek 200 Kč za osobu.

3. Zvýšení ceny zájezdu

CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže došlo ke zvýšení cen. Cenu lze zvýšit pouze v případě, že dojde ke zvýšení:

a)  ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b)  plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10% a to v porovnání se stavem k 1.11.2023.

Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní pře zahájením zájezdu, jinak CK nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu. Cena zájezdu uvedená ve smlouvě o zájezdu nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu.

4. Povinnosti CK při uzavření smlouvy o zájezdu

CK předkládá zákazníkovi tento návrh smlouvy a po jeho vyplnění obdrží každá ze smluvních stran po jednom exempláři se stejnou platností. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že jsou mu známé internetové stránky CK (dále katalog), které obsahují bližší údaje o zájezdu a doklad o pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. a seznámil se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení  právní povinnosti CK.

CK je povinna nejpozději do 7 dnů*) před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou jí známy, nejsou-li už obsaženy v katalogu, či smlouvě o zájezdu,  je to zejména:

a) upřesnění údajů, které se týkají dalších plateb za služby, jejichž cena není zahrnuta do ceny zájezdu, údaje k dopravě, ubytování a stravování

b) podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba

c) informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu

*)  je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí CK svoje povinnosti a) - c) splnit již při uzavření smlouvy o zájezdu.

5. Změna podmínek smlouvy o zájezdu

a) ze strany CK

- Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Pokud navrhovaná změna smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.

- Navrhne-li CK změnu smlouvy o zájezdu podle předchozího odstavce, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit nebo zda od ní odstoupí. Pokud zákazník do 5-ti dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

- CK je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických. Tyto programové změny činí CK zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje CK zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo dostoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné. Podstatnými změnami se rozumí: posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 24 hodin, zásadní změna místa ubytování, významná úprava programu či trasy zájezdu.

b) ze strany zákazníka

- Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu.

- Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě nákladů spojených s překnihováním.

6. Odstoupení od smlouvy o zájezdu

a) ze strany CK

- CK může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit jen z důvodů zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.

- Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou částkou na úhradu ceny zájezdu a odstupným.

- Odstoupí-li CK od smlouvy o zájezdu z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu ě, může-li CK takový zájezd nabídnout.

- Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10%z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

- CK se může zprostit odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v souladu s ustanovením o nedosažení minimálního počtu osob potřebných pro jeho realizaci nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní spravedlivě požadovat.

b) ze strany zákazníka

- Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu na základě nesouhlasu se změnou smlouvy o zájezdu, kterou navrhla CK z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CK takový zájezd nabídnout.

- Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu. Zákazník je zproštěn od placení odstupného, pokud za sebe sežene náhradníka, splňujícího podmínky zájezdu.

- Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu porušení povinnosti CK stanovené smlouvou o zájezdu nebo příslušným zákonem, nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvou o zájezdu v případě, že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvě o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

c) společná ustanovení

- Při uzavření nové smlouvy o zájezdu se v uvedených případech platby uskutečněné na základě původní smlouvy o zájezdu považují za platby podle nové smlouvy o zájezdu. Je-li cena nového zájezdu nižší, než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je CK povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu vrátit.

7. Odstupné

V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit CK odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá povinnost k jeho úhradě, do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného za každou osobu činí:

60 dní a více před rozhodnou skutečností: 40% z ceny zájezdu plus případné náklady a stornopoplatky za dopravu a ubytování, u leteckého zájezdu 70% plus případné náklady a stornopoplatky za dopravu a ubytování
60 dní až 30 dní:        60% z ceny zájezdu plus případné náklady a stornopoplatky za dopravu a ubytování, u leteckého zájezdu 80% plus případné náklady a stornopoplatky za dopravu a ubytování
29 dní až 15 dní:        80% z ceny zájezdu plus případné náklady a stornopoplatky za dopravu a ubytování, u leteckého zájezdu 90% plus případné náklady a stornopoplatky za dopravu a ubytování
14 dní a méně:         100%

U zájezdu vytvořeného na přání zákazníka (zájezd na míru) se sjednává povinnost zákazníka uhradit CK odstupné ve výši 100% z ceny zájezdu bez ohledu na dobu zrušení jeho účasti na zájezdu.

8. Odpovědnost CK

- CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

- Nesplní-li CK své povinnosti vyplývající ze smlouvy o zájezdu nebo tohoto zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději  však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu, jinak právo zaniká.

- Je-li uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkováno jinou CK nebo cestovní agenturou, je lhůta podle předchozího odstavce zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující CK nebo cestovní agentury.

- CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou odstoupením od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu zprostit jen tehdy, prokáže-li že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu nízkého počtu účastníků nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

- CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:

a)  zákazníkem,

b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná, nebo

c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat

- Ve výše uvedených případech, kdy je škoda způsobena neodvratitelnou událostí, je CK povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc.

9. Porušení smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu

- Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou o zájezdu zavázala, je povinna provést bez zbytečného odkladu taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat.

- Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality, než uvedené v smlouvě o zájezdu, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

- Jestliže opatření podle předchozího odstavce nelze učinit nebo je zákazník nepřijme, musí CK bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem než uvedeným podle smlouva o zájezdu, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně v případě, že byla doprava uskutečněna za nižší náklady.

10. Závěrečná ustanovení

- Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu souhlasí, aby CK v souladu se směrnicí GDPR o ochraně osobních dat evidovala jeho osobní data.

- Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., podmínkami cestovního pojištění jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit CK. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a odstupné jsou nedílnou součástí smlouvy, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto smlouva o zájezdu uzavírá.

- Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů.

- Zákazník prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na smlouva o zájezdu.

- Zákazník se zavazuje, že nepředá data a zkušenosti (know-how) získaná při zájezdu jiné cestovní kanceláři ani je profesně nevyužije ve svůj prospěch. Poruší-li zákazník toto ustanovení, zaplatí cestovní kanceláři smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

- Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této smlouvy, má vždy přednost smlouva o zájezdu.